Happy National Day Singapore :)

Singapore_Flag2Happy 51th Birthday Singapore 🙂

Majulah Singapura
httpv://www.youtube.com/watch?v=DMY7Wgf09KA

The Pledge

The National Pledge is:
We, the citizens of Singapore,
pledge ourselves as one united people,
regardless of race, language or religion,
to build a democratic society
based on justice and equality
so as to achieve happiness, prosperity and
progress for our nation.

Malay version
Kami, warganegara Singapura,
sebagai rakyat yang bersatu padu,
tidak kira apa bangsa, bahasa, atau ugama,
berikrar untuk membina suatu masyarakat yang demokratik,
berdasarkan kepada keadilan dan persamaan
untuk mencapai kebahagiaan,
kemakmuran dan kemajuan bagi negara kami.

Chinese version
Simplified Chinese
我们是新加坡公民,
誓愿不分种族、言语、宗教,
团结一致,
建设公正平等的民主社会,
并为实现国家之幸福、繁荣与进步,
共同努力。

我們是新加坡公民,
誓願不分種族、言語、宗教,
團結一致,
建設公正平等的民主社會,
並為實現國家之幸福、繁榮與進步,
共同努力。

Wǒmen shì Xīnjiāpō gōngmín,
shìyuàn bù fēn zhǒngzú, yányǔ, zōngjiào,
tuánjié yīzhì,
jiànshè gōngzhèng píngděng de mínzhǔ shèhuì,
bìng wèi shíxiàn guójiā zhī xìngfú, fánróng yǔ jìnbù,
gòngtóng nǔlì.

Tamil version
சிங்கப்பூர் குடிமக்களாகிய நாம் இனம்,மொழி,மதம்
ஆகிய வேற்றுமைகளை மறந்து ஒன்றுபட்டு,நம் நாடு
மகிழ்ச்சி,வளம்,முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை அடையும்
வண்ணம் சமத்துவத்தையும்,நீதியையும்
அடிப்படையாக கொண்ட ஜனாயக
சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கு
உறுதி மேற்கொள்வோம்!

KT5A0931DI

Wishing all Singaporeans a Happy National Day 🙂 May Singapore be a loving and caring country where all can enjoy peace and happiness together 🙂

祝新加坡国庆快乐。:) 愿新加坡道德光明, 国泰民安,风调雨顺, 人民互爱互助,丰衣足食,吉祥如意。:)

NDP 2016 Theme Song : Tomorrow’s Here Today

httpv://www.youtube.com/watch?v=xUMjaFWhY1w

NDP and national songs over the years 🙂

1969 – Five Stars Arising
httpv://www.youtube.com/watch?v=S_rIIuSEdZw

1984 –  Stand Up for Singapore
httpv://www.youtube.com/watch?v=k0QdPK5-iGo

1986 – Count On Me,Singapore
httpv://www.youtube.com/watch?v=L_a622n3v2I

1987 – We Are Singapore
httpv://www.youtube.com/watch?v=008otpzktwU

1990 – One People, One Nation, One Singapore
httpv://www.youtube.com/watch?v=piF_2PQSkBM

1998 – Home
httpv://www.youtube.com/watch?v=qTkVG6lWvwY

1998 – 家
httpv://www.youtube.com/watch?v=wvrOxItmCCs

1999 – Moments Of Magic
httpv://www.youtube.com/watch?v=nbd0iiO7k44

2000 – Shine on me
httpv://www.youtube.com/watch?v=2kEDxdec-CE

2001 – Where I belong
httpv://www.youtube.com/watch?v=jUf-5W6AKes

2002 – We Will Get There
httpv://www.youtube.com/watch?v=kD31os2SwUM

2003 – One United People
httpv://www.youtube.com/watch?v=reMGT286ix8

2004 – Home by Young Voices
httpv://www.youtube.com/watch?v=WEeMv5WONYE

2005 – Reach out for the Skies
httpv://www.youtube.com/watch?v=NJeNP5i-HRI

2006 – My Island Home
httpv://www.youtube.com/watch?v=qUhI3nwzPF0

2007 – Will You
httpv://www.youtube.com/watch?v=jLFHFzfdzSw

2008 – Shine For Singapore
httpv://www.youtube.com/watch?v=QlF7ZEwpW0U

2009 – What Do You See
httpv://www.youtube.com/watch?v=GKAMTOx0nNw

2009 – It’s the Little Things
httpv://www.youtube.com/watch?v=8JcrUUhcjl8

2010 – Song for Singapore
httpv://www.youtube.com/watch?v=oGY5ff831B8

2011 – In A Heartbeat
httpv://www.youtube.com/watch?v=VIgoiKKa9_E

2012 – Love at First Light
httpv://www.youtube.com/watch?v=ANTvzs6Hzpc

2013 – One Singapore
httpv://www.youtube.com/watch?v=AtZmmtyKS7E

2014 – No New Song 🙂

2015 – Our Singapore
httpv://www.youtube.com/watch?v=-docVbsuMFU

httpv://www.youtube.com/watch?v=M1IBtGph-HQ

Join the Conversation

3 Comments

 1. 當我们在欢庆国家51生日當兒,在全国我们忘了国花,在全国旗饰布图不曾有一朵国花出现,如有,还真希特,。国花
  卓锦.萬黛兰

  卓錦绵长情
  黛兰有情美
  情美存誠义
  于民同和心
  天地皆归成.

  前进吧,新加坡
  卓錦.萬黛兰
  与您共相長存。

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *